LilleKrabat
# # # # # # # #

Vi har fått vår egen facebookside. Bilder, nyheter og  info legges ut der.Spør en av oss i bhg, så hjelper vi deg med å bli medlem av siden vår :-)

Vedtekter

1 .EIERFORHOLD
ORDNING/ORGANISERING

 • Navnet på barnehagen er : Lille Krabat Familiebarnehage.
 • Barnehagens besøksadresser:
 • Bregneveien 26
  2007 Kjeller
 • Hvamsvingen 8
  2013 Skjetten
 • Slettheimveien 9
  2007 Kjeller
 • Barnehagen har totalt 30 plasser for barn 0-3 år

BARNEHAGENS EIERFORM ER:

 • Familiebarnehagen er et enmannsforetak.
 • Eiers navn og adresse:
  Aina Lie
  Åsvegen
  2022 Gjerdrum
  Tlf 92412980
 • Økonomisk og administrativ ansvar for driften, gjeld o.l er eiers ansvar.

2.FORMÅL:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetesmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Innhold:
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, og skal drives i samsvar med Rammeplan for barnehager. I tillegg skal barnehagen bygge sin virksomhet på lokal kultur og tradisjon

Arealnorm:
Barnas lekeareal inne settes til minimum 4m2 netto pr barn over 3 år, og om lag 1/3 meter mer pr barn under 3 år.
Ute disponerer barnehagene ca 200 kvm egen inngjerdet hage med diverse utelekeapparater.

3. BEMANNING.

 • Førskolelærer/pedagogisk veileder er ansatt med 1 time og 15 min pr barn pr. uke
 • Daglig bemanning pr gruppe (4-5 barn) er en assistent ansatt på heltid
 • Barnehagen har fast vikarordning ved sykdom og annet fravær, vi har også foreldrevikarliste som vi bruker hvis noen av de faste vikarene ikke kan stille.
 • Rengjøring utføres av assistentene i arbeidstiden.
 • De ansatte er forsikret i If
 • De ansatte har gjennomført førstehjelpskurs, og er medlem i Norsk Luftambulanse.
 • De ansatte, samt voksne beboere i hjemmet har forevist politiattest ved tiltredelse/oppstart.

4. ÅPNINGSTIDER/FERIER

 • Familiebarnehagen holder åpent fra kl 0730 til kl 1630, ukens fem første dager.
 • Barnehagen har feriestengt i juli mnd, dvs fra 1. til 31. juli.
 • Barnehagen er stengt fra og med 23. desember til første arbeidsdag etter nyttår.
 • Barnehagen er stengt alle offentlige høytids- og helligdager.
 • Barnehagen er stengt 4 dager i barnehageåret i forbindelse med kurs og planleggingsarbeid.
 • Barnehagen stenger kl 12 onsdag før skjærtorsdag.

5. OPPTAK/OPPSIGELSER

 • Eier foretar optak i h.h.t. regler i Lov om barnehager(se paragraf 12 om samordnet opptak)
 • Barnehagen er åpen for barn i Oslo og Akershus.
 • Barnehagen har plass for barn i alderen 1-3 år.
 • I h.h.t. lovens § 9 er det prioritert opptak for barn med funksjonshemninger, som etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av opphold i barnehagen.
 • Følgende øvrige kriterier vektlegges:
  1. Barn i nærmiljøet
  2. Søsken
  3. Jevn fordeling av alder og kjønn.
  4. Opptak i henhold til venteliste
  5. Ansattes barn
  6. Venner og bekjente av eier/ansatte i Lille Krabat og Bitteliten familiebarnehage.
 • Det inngås kontrakt mellom foreldre og barnehagen.
 • Oppsigelsestiden er 1 mnd fra den 1. i påfølgende mnd i perioden f.o.m. 1.juni t.o.m. 30. april.
 • Oppsigelsestiden er 2 mnd i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. mai. Dette vil si at oppsigelser mottatt i denne perioden vil medføre oppsigelsestid ut august samme år. Juli regnes ikke som oppsigelsesmåned.
 • Dersom oppsigelse fra barn eller ansatte gjør at fortsatt drift ikke er mulig, er oppsigelsestiden på 1 mnd fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører.
 • Barna har automatisk plass i barnehagen til og med juli det året de fyller 3 år. Avtaler ut over dette kan gjøres med eier. I Skedsmo kommune har barn som har plass i familiebarnehager prioritet til plass i kommunal barnehage når denne løper ut.

6. FORELDREBETALING

 • Eier fastsetter foreldrebetalingen, eventuelle prisjusteringer skjer med en mnd varsel.
 • Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. hver mnd. Det betales for 11 mnd i året. Juli mnd er betalingsfri.
 • Det betales et innskudd tilsvarende 1 full mnd betaling ved tegning av kontrakt. Innskuddet betales tilbake via fri oppsigelsesmnd når barnet slutter.
 • Følgende satser gjelder fra 01.01.05: Full plass, fem dager i uken: kr 2330, pr mnd.
 • I tillegg kommer kr 250,- pr mnd for mat. Betalingen inkluderer frokost, lunsj og ettermiddagsmat, et varmt måltid i uken, samt drikke,frukt og grønnsaker.
 • Ved for sen innbetaling kan det ilegges gebyr og omkostninger i tråd med inkassoloven og tilhørende forskrifter. Dersom betalingsfristen flere ganger blir overskredet, kan eier som opptaksmyndighet ta barnehageplassen opp til ny vurdering. Ved oppsigelse av plassen må eier begrunne dette skriftlig, etter at eier på forhånd har gitt foreldrene en skriftlig advarsel.
 • Ved forsent henting av barna, dvs etter kl 16.30. blir foreldrene ilagt et ekstra gebyr på kr 300,- pr gang, etter en skriftlig advarsel. Får man et slikt gebyr 3 ganger i høstsemesteret eller 3 ganger i vårsemesteret, blir plassen automatisk opsagt. Dersom dette skjer, gjelder imidlertid vanlige regler mht. Opsigelsesfrist.
 • Ved brudd på parkeringsbestemmelsene barnehagen har utarbeidet, vil dette føre til oppsigelse av barnehageplassen.

7. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD.

 • Jfr. Bestemmelse i Lov om barnehager § 4.
 • Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte som har barn i barnehagen.
 • Foreldrerådet og de ansatte i barnehagen velger hver sin representant til samarbeidsutvalget m/varamann. Disse velges for ett år av gangen.
 • Eier er fast representant i samarbeidsutvalget. I tillegg har veileder i barnehagen møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget hvis hun/han ikke er valgt inn.
 • Foreldre og ansatte skal være likt representert i samarbeidsutvalget.
 • Foreldrerådet organiserer 1 dugnad i løpet av barnehageåret. Foreldre/foresatte som ikke deltar på dugnadsarbeid blir belastet med en avgift på kr 500,-

8. ÅRSPLAN

 • Forslag til årsplan utarbeides av styrer/pedagogisk veileder i nært samarbeid med assistentene og foreldrene. Forslaget behandles og fastsettes av samarbeidsutvalget på det første møtet på høsten.
 • Årsplanen skal tilpasses familiebarnehagens driftsform, barnas alder og gruppas sammensetting.
 • Årsplanen skal være i tråd med Rammeplan for barnehager jfr. § 2 i Lov om barnehager. Den vedtatte årsplanen blir distribuert av foreldrene.

9. HELSE OG HELSETILSYN

 • Alle barn er forsikret i If under opphold i barnehagen. Det anbefales at foreldrene selv tegner en egen forsikring på barnet utover denne.
 • Nødvendige opplysninger som barnehagen har behov for om det enkelte barns helse skal fremkomme på kontrakten mellom foreldrene og den enkelte avdeling i barnehagen.

10. INTERKONTROLL

 • Rutiner for internkontroll har som formål å fremme helse, miljø og sikkerhet.
 • Det vises til egen perm for internkontrollsystem som oppbevares i barnehagen. Den inneholder blant annet rutiner for brannsikring/brannøvelse, sikkerhetssjekk ute og inne, oppbevaring av farlige stoffer/vaskemidler, rutiner ved ulykke, tur m.m, samt alle nødnummer.
 • Førstehjelpskunnskaper dokumenteres.

11. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

 • Barnehagen har i h.h.t. lovens § 21-23 plikt til å følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.
 • Det gjøres oppmerksom på at både eiere, ansatte og foreldre er underlagt taushetsplikt omkring barnehagens ”indre liv”.

12. VEDTEKTENES VARIGHET

 • Vedtektene er fastsatt av eier.
 • Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold, antall hjem, eller andre forhold som endres. Vedtektsendringer gjøres bindende med 1 mnd varsel. Hvis vedtektsendringene ikke godtas må plassen sies opp før endringene tres i kraft.
 • Det tas forbehold mot uforutsette hendelser, dvs at hvis barnehagen må stenge som følge av feks brann, innbrudd o.l, er ikke barnehagen økonomisk ansvarlig for eventuelle tap foreldrene får pga. dette.
 • Kommunens undervisningssektor har tilsynsansvaret for barnehagen.

Kopi av de til enhver gjeldende vedtekter sendes Skedsmo kommune til orientering, samt til barnas foreldre i forbindelse med opptak.

 
 
 
 
Serviceerklæringer Vedtekter
Månedens tips Oppskrifter